Ecza Dolabında Olması Gerekenler

Ecza Dolabında Olması Gerekenler

Evet Değerli Takipçilerim bu gün sizlerle her an işinize yarayacak bilgiler vereceğiz. Bir ecza dolabında neler olması gerekir. Okul Ecza dolabından neler olması gerekir, İşyeri ecza dolabından neler olması gerekir sorularının cevaplarını vermeye çalışacağız. Ecza dolabı deyip geçmeyin bunun bile bir yönetmeliği var ve biz buna Ecza dolabı yönetmeliği diyoruz. Acil müdahalede kullanılacak her evde aslında bulunması gerekenleri herkesin ulaşabileceği belirli bir yere koymaya yarayan dolaba ecza dolabı denir.
Ecza Dolaplarında bulunması gereken ilkyardım malzemesi ve ilaçlar:

METİN REKLAM -----

Pamuk (25 g.)

Steril Gazlı bez (3-4 ad.)

gazli-bez-nedir

Sargı bezi (5 ad. Küçük, 2 ad. Büyük)

METİN REKLAM -----

Flaster (küçük boy)

Dezenfektan solüsyon ( Tercihan BATTİKON sol. %10 ‘luk 100cc. veya eşdeğeri olan solüsyonlar POVIOD, POLYOD, POVİSEPTİN, BETAKON %10 ‘luk)


Yanık Merhemi (Tercihan SİLVERDİN 50 mg.)

Anti alerjik merhem (Tercihan STİLEX gel, AVİL merh.)

METİN REKLAM -----

İlkyardım Broşürü (1 ad.)

Beden Derecesi (1 ad.)


Nasıl kullanacaklarını bildiren yazılı bir Yönerge

Ayrıca; Ecza dolabı hakkında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır
Ecza dolaplarında yukarıda belirtilen ilkyardım malzemesi ve ilaçlardan gereği kadar bulundurulması, ilkyardım malzemesi ve ilaçların kullanıldıkça tamamlanması ve eksiksiz olarak bulundurulmalarının sağlanması, her ecza dolabında dolap içindeki ilkyardım malzemesi ve ilaçların nasıl kullanılacaklarını belirten yazılı bir yönergenin bulundurulması, dolap kapağının iç tarafına içindeki malzemenin bir listesinin yapıştırılması, dolabın dış yüzünün ise beyaza boyanarak üzerine kırmızı ay işareti konması, ecza dolaplarının kolay ulaşılabilir yerlerde ve kilit altında tutulması, anahtarların nöbetçi memur/öğretmen/görevli tarafından nöbeti devralana aktarılması sağlanmalıdır.

İsterseniz Konuyu direk olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan talimatnameden takip edelim.

Ecza Dolapları Talimatnamesi

METİN REKLAM -----

Madde 1. Ecza dolabı münhasıran eczanesi bulunmayan yerlerde açılabilir.
Madde 2. Eczanesi bulunmayan yerlerde bu talimatnameye uygun şekilde ecza dolabı açmak isteyen tabipler bir dilekçe ile ecza dolabı açılacak yerin bağlı bulunduğu sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne müracaat ederler, bu müracaat üzerine sıhhat ve içtimai muavenet müdürleri veya tevkil edecekleri hükümet veya belediye tabipleri açılmak istenen ecza dolabını mahallinde tetkik edip bu talimatname hükümlerinin tamamen yerine getirildiği raporla tevsik edildikten sonra açılmasına müsaade edilir ve ayrıca kayıtlarına işaret edilmek ve açılma müsaadesine esas teşkil eden raporun tasdikli sureti de eklenmek suretiyle, bu talimatnamenin 21 inci maddesinde yazılı malumat ve vesaikle birlikte Vekalete bilgi verilir.
Madde 3. Ecza dolapları resmi daire, muayene ve tedavi evleri, sağlık merkezleri ve bunlara ait lojmanlar dışında ve bu müesseselerle hiç ilgisi olmayan bir yerde tesis edilir.
Madde 4. Dolap sahipleri aşağıda şekli gösterilen bir damga yaptırmak mecburiyetindedirler.

…………………………..Kazasında/Nahiyesinde……………………………………………………ait Ecza Dolabı

Tarih                                                                                                       Fiatı
Doktorlar tarafından yazılan reçetelerdeki ilaç ücretlerinin bu damga ile damgalanarak üzerine tarih ve satış tutarlarının yazılması mecburidir.
Madde 5. Her ecza dolabında mahalli sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü veya hükümet tabipliği tarafından sayfaları mühürlenmiş bir bir defter tutulacaktır. Bu deftere satılan ilacın adı ve satış fiatı, hastanın adı, soyadı ve adresi kayıt olunacak ve bu defter gerektiği zaman sıhhat ve içtimai muavenet müfettişleri veya sıhhat ve içtimai muavenet müdürleri tarafından veya hükümet tabipleri tarafından kontrol edilecektir.
Madde 6. Uyuşturucu maddelerle sarfiyatı kayıt ve tahdide tabi tıbbi ecza müstahzaratının usul ve talimatnamesi dairesinde irat ve sarfiyat miktarlarının da defteri mahsusuna muntazaman kayıtları yapılacaktır.
Madde 7. Ecza dolaplarında bulundurulması behemehal mecburi ve lazım olan ilaç listesi bu talimatnamenin sonuna eklenmiştir. Bu liste muhteviyatının her zaman için eksiksiz olarak ecza dolabında bulundurulması mecburidir. (1)
Ecza dolaplarında bulundurulması behemehal mecburi ve lazım olan ilaç listesi:
Ampoules:
Nitrite d’Amyle
Ether
Cafeine
Camphree
Morphine veya Pantapon
Digalene
Oubaine
Adrenaline
Ergotidine
Calcium Chlorure veya Glukonate
İnsulineSerum Physiologique
Serum Glycose

Madde 8 : Muayene ve tedavi evi ve sağlık merkezi bulunmayan yerlerde açılacak ecza dolapları müstahzarları ile beraber:
Basit toz ilaçları paket ve kaşeler halinde,
Basit pomatları,
Galenik preparasyonları yekdigerine karıştırmak suretiyle hazırlanan mikstürleri
Bir laboratuvar ameliyesi gerektirmeyen basit şurupları ihtiva eden reçeteleri de hazırlayarak  satabilirler.
Bu gibi ecza dolapları pilül, süppozituar, bol’ovül ve benzerleri gibi farması tekniğini icabettiren ilaçlarla sterilize edilmesi zaruri tertipleri havi reçeteleri yapamazlar.

METİN REKLAM -----

 Madde 9– Muayene ve tedavi evi ve sağlık merkezi bulunmayan yerlerdeki ecza depoları 8.inci maddenin a, b, c, d, bendlerinde yazılı tertipleri yapabilmek için lüzumlu eczane teçhiz ve malzemesini tedarik etmeğe mecburdurlar.
Madde10-Ecza dolaplarında satışa arzedilen hazır ilaçların ambalajları hiçbir suretle açılmayacak ve orijinal ambalaj halinde satış yapılacaktır.Ecza dolabı sahibi tabipler ecza dolaplarında şahsi hastalarına tatbik etmek üzere dahi açılmış ambalajlı ilaç bulunduramazlar.
Madde 11-Ecza dolapları tarafından satılacak hazır ilaçlar üzerlerinde yazılı fiyatlarla satılırlar.Ancak bu fiyatların üzerine 27/ 6 /1945 tarih ve 6042 sayılı Resmi Gazetede neşredilen resmi tebliğin 10 uncu maddesi gereğince 40 –100 kuruşa kadar olanlara 5 kuruş ve 100 kuruştan fazla olanlara da 10 kuruş eklenerek satılmasına müsaade edilebilir.

Madde 12– Her ne suretle olursa olsun tıbbi müstahzaratın fazla fiyatla ve 11 inci maddeye aykırı olarak satılmaları memnudur.Bu memnuiyet hilafına hareket eden dolap sahipleri hakkında kanuni takibat yapılır.

Madde-13-Ecza dolapları sahipleri ilaç ihtiyaçlarını daima ecza depolarından fatura mukabili temin edeceklerinden, depo fiyatı ile temin edilen tıbbi müstahzaratın perakendeci kârı ecza dolapları sahiplerinin kârını teşkil eder.Ecza depolarının ecza dolabı müsaadesi olan tabiplerden başkasına toptan veya perakende ilaç satmaları memnudur.

Madde 14– Ecza dolabından yapılacak ilaç satışı yalnız dolap sahibi tarafından yapılabilir.Başka hiç kimse (Tabip veya sıhhat memuru dahi olsa) ecza dolabı sahibi adına ilaç satamaz.

METİN REKLAM -----

Madde 15– Ecza dolabını kapatmak veya başka bir yere nakletmek isteyen tabipler kapatma veya nakilden en az on beş gün evvel bir dilekçe ile vaziyeti sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne bildirmek mecburiyetindedirler.Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlükleri de keyfiyetten vekâlete derhal malûmat vereceklerdir.

Madde 16-Ecza dolabı bulunan yerlerde bir eczane açıldığı takdirde 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler K. nun 16 ncı maddesi gereğince ecza  dolabı sahipleri dolaplarını derhal kapatarak ilaçlarını tasfiye etmek mecburiyetindedirler.Bu ilaçların salâhiyet sahibi olmayan kimselerin eline geçmemesi zaruri olduğundan gerek eczane açılmak suretiyle ve gerekse bu Talimatnamenin 15 inci maddesine tevfikan sahiplerinin ihtiyari ile kapatılan ecza dolaplarında mevcut bütün ilaçların bir ecza deposu veya eczaneye devir edilmeleri lazımdır. Bilhassa ecza dolabında mevcut bulunan uyuşturucu maddelerin sıhhat müdürlerinin veya tevkil edecekleri Hükümet veya belediye tabiplerinin nezareti altında defter kayıtlarıyla karşılaştırmak suretiyle bir zabıt varakasıyla tesbit edildikten sonra bir eczaneye veya ecza deposuna devri mecburidir.

Madde 17-Ecza dolapları Vekâletimizin murakabesi altında olup her zaman teftişe tâbidirler.Bu teftişler lüzum görülecek zamanlarda Vekâletimiz müfettişleri, sıhhat müdürleri ve hükümet tabipleri tarafından yapılır.

Madde 18-Ecza dolabını işletmeye başladıktan sonra bu talimatnamede yazılı hüküm ve şartlara riayet etmedikleri 17 nci maddede yazılı teftişler neticesinde sabit olan ecza dolabı sahiplerine Vekâletçe yazılı ihtar yapılır.İki defa yapılan ihtarlara rağmen yine ecza dolaplarını bu talimatname hüküm ve şartlarına intibak ettirmedikleri anlaşılan doktorların ecza dolapları kapatılır ve kendilerine, dolaplarının kapatıldığı kaza veya nahiyede tekrar ecza dolabı açmalarına müsaade edilmez.

METİN REKLAM -----

Madde 19-18 inci maddeye dayanılarak kapatılan ecza dolaplarında mevcut ilaç ve uyuşturucu maddelerin de bu talimatnamenin 17 nci maddesine tevfikan bir eczaneye veya ecza deposuna devredilmeleri mecburidir.

Madde 20-18 inci maddeye dayanılarak kapatılan ecza dolapları sahipleri bir gûna hak talebinde ve zarar ve ziyan iddiasında bulunamazlar.

Madde 21-Bu talimatnamenin 2 nci maddesine tevfikan açılma müsaadesi verilen ecza dolapları sahibi doktorlara ait aşağıda yazılı malûmatı , dolap sahibinin bir adet vesikalık fotoğrafıyla birlikte sıhhat müdürleri  vekalete bildireceklerdir.

  1. Ecza dolabının bulunduğu yer,
  2. Ecza dolabı sahibi tabibin adı ve soyadı,
  3. Babasının adı,
  4. Doğum yeri ve tarihi,
  5. Resmi vazifesi veya serbest bulunup bulunmadığı,
  6. Tıp Fakültesinden neşet yılı,
  7. Diploma tarih ve numarası,
  8. Ecza dolabının açıldığı tarih,

 

Madde 22-Bundan evvel mer’i olan (Ecza Dolapları Yönetmeliği) yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 23-Bu Talimatname neşri tarihinde yürürlüğe girer.

 

3 Comments

Leave a Reply